دسته بندی محصولات
سبد خرید من

  سبد خرید شما خالی است.

کتاب علم و فناوری کشاورزی ارگانیک

Science & Technology of Organic Farming Agricultural Educational

کد محصول : 5792301009

علم کشاورزی ارگانیک به عنوان یک مطالعه ترکیبی از حاصلخیزی خاک،بیماریشناسی گیاهی،حشره شناسی و سایر علوم محیطی بوجود آمدهما را بهتر بشناسید ...ناموجود

متاسفانه محصول مورد نظر شما ناموجود است.جهت خرید به محصولات مشابه مراجعه کنید.

کتاب علم و فناوری کشاورزی ارگانیک

"علم و فناوری کشاورزی ارگانیک"

(زیستی)

کشاورزی ارگانیک به شکل اصلی و روند کلی کشاورزی گفته می شود. قبل از توسعه کودهای مصنو و آفتکشها، فعالیت هایی مانند تناوب زراعی و کوددهی با کودهای حیوانی و بقولات گزینه های قابل دسترس برای اکثر کشاورزان جهت تولید محصول بود. در همه سامانه های کشاورزی ارگانیک، استفاده از کودهای مصنوعی و آفتکشها اجتناب شده است. با این حال، اصول کشاورزی که در هر دو سامانه ارگانیک و کشاورزی رایج، معمول است (کشاورزی رایج، اصطلاحی است که برای معرفی نوعی از کشاورزی به کار می رود که ارگانیک نیست) این است که هر دو به صورت فشرده مدیریت می شوند. تولید در سامانه های دست نخورده یا متروکه یک فعالیت ارگانیک نیست. گیاهان باید تغذیه بشوند. آفات باید کنترل گردند. به علاوه سامانه های ارگانیک و رایج از نظر فناوری خیلی زیاد اختلاف ندارند و پایه های علمی مشابهی دارند.

علم کشاورزی ارگانیک به عنوان یک مطالعه ترکیبی از حاصلخیزی خاک، بیماری شناسی گیاهی، حشره شناسی و سایر علوم محیطی و زیستی به وجود آمده است. کشاورزی ارگانیک یک فلسفه است، اما همچنین علمی بر پایه تحقیق مطلوب و براساس روش های کاربردی می باشد که در این کتاب به صورت علمی آورده شده است.

قیمت لاک گرفته شده از جانب انتشارات می باشد و کشاورزی آنلاین هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

 • فهرست مطالب
 • تعاریف و فلسفه کشاورزی ارگانیک (زیستی)
 • تاریخچه و دورنما
 • فهرست محصولات مؤسسه ارزیابی مواد ارگانیک (OMRI)
 • سایر مفاهیم و دورنما
 • عملیات مرتبط با کشاورزی ارگانیک
 • کشاورزی زیست پویا
 • مقدار نیتروژن مورد نیاز گیاهان زراعی
 • غلظت نیتروژن در کودها
 • تبدیل های نیتروژن در خاک
 • شکل های نیتروژن در خاک
 • غیر متحرک شدن نیتروژن در خاک
 • کارکردها
 • اثرات فسفر روی رشد و کیفیت گیاه
 • علائم کمبود فسفر در گیاهان
 • مقدار فسفر مورد نیاز گیاهان زراعی
 • غلظت فسفر در کودها
 • افزایش قابلیت دسترسی به فسفر خاک و فسفر کودی
 • کشت پایا
 • حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهی
 • کودها
 • کودهای آلی (ارگانیک)
 • مزایای کودهای آلی
 • معایب کودهای آلی
 • تجزیه کودها
 • اثرات پتاسیم روی رشد و کیفیت گیاه
 • علائم کمبود پتاسیم در گیاهان
 • مقدار پتاسیم مورد نیاز گیاهان زراعی
 • کودهای حاوی پتاسیم
 • پتاسیم در خاک ها
 • مشکلات مرتبط با حفظ سطح حاصلخیزی پتاسیم در خاک
 • مدیریت کوددهی پتاسیم
 • کلسیم
 • علائم کمبود کلسیم در گیاهان
 • نیاز گیاهان به عناصر غذایی مشتق شده از نیتروژن
 • اثرات نیتروژن روی رشد و کیفیت گیاه
 • علائم کمبود نیتروژن در گیاهان
 • اثرات کلسیم بر رشد و کیفیت
 • اثرات غلظت بالای کلسیم در خاک
 • منگنز
 • برداشت کلسیم توسط گیاهان
 • منگنز در خاک
 • غلظت کلسیم در کودها
 • کارکرد منگنز در گیاهان
 • اثرات منگنز روی رشد و کیفیت گیاه
 • منیزیم
 • کودهای منگنزی
 • علائم کمبود منیزیم در گیاهان
 • مولیبدن
 • اثرات منیزیم روی رشد و کیفیت گیاه
 • مولیبدن در خاک ها
 • مقدار منیزیم مورد نیاز در گیاهان
 • کارکردهای مولیبدن در گیاهان
 • غلظت منیزیم در کودها
 • کودهای مولیبدنی
 • گوگرد
 • رخداد کمبود گوگرد در گیاه
 • کارکردهای بر در گیاهان
 • علائم کمبود گوگرد در گیاهان
 • کودهای بر
 • اثرات گوگرد روی رشد و کیفیت گیاه
 • کلر
 • برداشت گوگرد توسط گیاهان زراعی
 • کلر خاک
 • غلظت گوگرد در کودها
 • کارکردهای کلر در گیاهان
 • گوگرد در خاک ها
 • کودهای کلری
 • آهن
 • نيكل
 • آهن در خاک
 • نيكل خاک
 • کارکردهای آهن در گیاهان
 • کارکردهای نیکل در گیاهان
 • اثرات آهن روی رشد و کیفیت گیاه
 • عناصر مفید
 • کودهای آهن
 • روی
 • مدیریت کودهای دامی مزرعه ای
 • روی در خاک
 • ترکیب کودهای دامی مزرعه ای
 • کارکردهای روی در گیاهان
 • و تولید کودهای دامی مزرعه ای
 • اثرات روی بر رشد و کیفیت گیاه
 • ذخیره کود دامی
 • زمان کاربرد کودهای دامی
 • کودهای روی
 • مخالفت با کود دامی
 • مس
 • مس در خاک
 • کمپوست
 • کار کردهای مس در گیاهان
 • مزایای مصرف کمپوست در زمین
 • اثرات مس روی رشد و کیفیت گیاه
 • رویه های کمپوست سازی
 • انتخاب مواد
 • انتخاب مکان
 • انتخاب فرایند کمپوست های تجاری
 • ادوات خاکورزی
 • گاو آهن برگردان دار
 • گاو آهن بشقابی
 • خاکورز دوار
 • شخم حفاظتی
 • شخم بین ردیفی محصولات زراعی
 • کنترل علف هرز
 • مالچ های خاکی سله شکنی
 • مدیریت کودهای سبز
 • کارکردهای کوددهی سبز
 • افزودن ماده آلی به خاک
 • اضافه کردن نیتروژن
 • گیاهان واسطه ای (مهار کننده عناصر غذایی)
 • گیاهان پوششی
 • انتخاب یک گیاه زراعی به عنوان کود سبز
 • مخلوط کردن کودهای سبز با خاک
 • مشکلات مرتبط با کودهای سبز
 • مواد آهک دهی (آهکها)
 • سنگ آهکهای کشاورزی
 • آهک زنده و آهک آب دیده (هيدراتی)
 • خاکسترهای چوب
 • مدیریت مصرف آهک
 • کنترل علف های هرز
 • آسیب ناشی از علف های هرز به گیاهان زراعی
 • طبقه بندی علف های هرز
 • کنترل علف های هرز
 • روش های عمومی برای کنترل علف های هرز
 • روش های ویژه کنترل علف های هرز
 • خاکپوشها (مالچ ها)
 • کارکردهای مالچ ها
 • حفظ آب
 • کنترل علف هرز
 • تنظیم دما
 • سایر مصارف مالچ
 • بهداشت
 • مشکلات مرتبط با مالچ ها
 • هزینه
 • کنترل حشرات
 • خسارت به گیاه زراعی توسط حشرات
 • روش های کنترل حشرات
 • کاربرد افشانه ها و گردهای زیستی
 • افشانه ها
 • کنترل زیستی
 • روش های کنترل زیستی
 • کنترل زراعی
 • مدیریت گیاه زراعی
 • بهداشت
 • شخم
 • کنترل های فیزیکی
 • برنامه
 • کنترل دستی و مکانیکی ارقام مقاوم به حشره
 • تغذیه گیاه
 • تهیه بستر بذر
 • کنترل علف هرز
 • طرح هایی برای کشت همراه ابهام ها در مورد کشت همراه
 • بیماری های گیاهی
 • دلایل بیماری ها
 • گسترش بیماریها
 • ابزار گسترش بیماریهای خاکزاد
 • بیماری های بادزاد
 • بیماری های بذرزاد
 • بیماری های انتقال یافته از طریق ناقل
 • آلودگی به بیماریها
 • کنترل بیماری ها
 • انتخاب گیاهان مقاوم به بیماری
 • عمليات زراعی برای افزایش یا حفظ مقاومت گیاه
 • انتخاب و تیمار گیاهان و بذور
 • ذخیره فراورده ها
 • امکانات ذخیره سازی
 • سردخانه ها
 • سردابه ها (انبارها)
 • سازه های ذخیره سازی بیرونی
 • خندقها (گودالها)
 • مدیریت امکانات انبارداری
 • دما
 • رطوبت
 • رسیدگی به فراورده ها
 • کشت همراه
 • مزایای کشت همراه
 • کنترل حشرات
 • بهبود شرایط خاک
 • بهبود فرآورده ها
 • تنگ کردن گیاهان زراعی
 • منابع
 • واژه نامه
 • نمایه

 

 

 

 

 

ادامه توضیحات
مشخصات کالا کتاب علم و فناوری کشاورزی ارگانیک

مشخصات ظاهری محصول

وضعیت محتوی
چاپی
حجم محتوی
272 صفحه
مناسب برای
دانشجویان -- کشاورزان -- مهندسین -- کارشناسان -- گلخانه داران -- باغداران -- پرورش دهندگان گل و گیاه -- علاقمندان به کشاورزی

مشخصات ظاهری

نویسنده کتاب
آلن.وی.بارکر
ناشر کتاب
انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
تعداد صفحات
272
زبان کتاب
فارسی
سال انتشار
1394
دوره چاپ
اول
ادامه مشخصات
دیدگاه کاربران کتاب علم و فناوری کشاورزی ارگانیک

دیدگاه خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
پرسش و پاسخ کتاب علم و فناوری کشاورزی ارگانیک

پرسش خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
درخواست خرید عمده کتاب علم و فناوری کشاورزی ارگانیک
کاربر گرامی!
فقط به درخواست هایی که امکان تامین دارند و همچنین با قیمت منطقی صادر شده باشند پاسخ داده خواهد شد.