منو محصولات
0 سبد خرید

  سبد خرید شما خالی است.

کتاب نماتد های انگلی و بیماری زای گیاهان زراعی

Plant Parasitic Nematodes of Field Crops

کد محصول : 5360249009

با تشدید آلودگی محصولات زراعی و لزوم تشخیص به موقع و دقیق آنها به همراه گسترش علم نماتودشناسی لازم است تا کشاورزان این کتاب را مطالعه کنند.قیمت :

46,000 تومان

"کتاب نماتدهای انگل و بیماری زای گیاهان زراعی"

بشر قند را برای بهبود یافت و مزه ی انواع غذا و شربت طی هزاران سال به کار می برده است. تقریبا تمامی قند مورد نیاز تا قبل از قرن نوزدهم از نیشکر استحصال می گردید. بررسی های عملی فرانز کارل آکارد به دنبال کشف شیمیدان آلمانی آندریس مار گراف می باشد. او اثبات نمود، کریستال های اقند حاصل از ریشه های چغندرقند مشابه قندی است که از نیشکر به دست می آید و این موضوع انقلابی را در صنعت قند به وجود آورد، از زمان افتتاح اولین کارخانه ی قند به نام آکارد در کونرن واقع در سایل پسا در سال ۱۸۰۲، تاریخچهی کشت چغندرقند به طور اجتناب ناپذیری با سیاست های جهانی مرتبط بوده است.

قیمت لاک گرفته شده از جانب انتشارات می باشد و کشاورزی آنلاین هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

 • فهرست مطالب
 • نماتودهای انگل و بیماری زای چغندرقند
 • نماتود سیستی چغندرقند ((Heterodera schachtii
 • علایم بیماری نماتود سیستی چغندر قند
 • زیست شناسی و چرخه ی زندگی نماتود سیستی چغندر قند
 • اهمیت اقتصادی و سطح آستانه خسارت جمعیت نماتود سیستی چغندرقند
 • تاثیر فاکتور های محیطی در پارازیتیزم نماتود سیستی چغندرقند
 • همکاری نماتود سیستی چغندر قند با سایر بیماری ها
 • دامنه ی میزبانی نماتود سیتی چغندرقند
 • منابع مقاومت و پاتو تیپ های نماتود سیتی چغندرقند
 • روش های مبارزه با نماتود سیستی چغندرقند
 • روش های تشخیص
 • نماتودهای مولد گرهی ریشه (Meloidogyne) در چغندرقند
 • علایم نماتودهای ریشه گرهی در چغندرقند
 • زیست شناسی و چرخه زندگی نماتودهای ریشه گرهی در چغندرقند
 • اهمیت اقتصادی و آستانه ی خسارت نماتودهای ریشه گرهی در چغندرقند
 • نقش عوامل محیطی در پارازیتیزم نماتود ریشه گرهی در چغندرقند
 • اشتراک نماتود ریشه گرهی با سایر بیماری های چغندرقند
 • نژادهای کروموزومی و میزبانی نماتودهای ریشه گرهی
 • روش های مبارزه با نماتودهای ریشه گرهی در چغندرقند
 • روش های تشخیص نماتودهای ریشه گرهی
 • نماتودهای جنس Ditylenelius در گیاه چغندرقند
 • علایم D . dipsaci در چغندرقند
 • زیست شناسی و چرخه ی زندگی
 • اهمیت اقتصادی و استانه ی خسارت نماتود ساقه و پیاز در چغندر قند
 • اثر عوامل محیطی در پارازیتیزم نماتود ساقه و پیاز
 • دامنه ی میزبانی نماتود ساقه و پیاز
 • نژادهای میزبانی نماتود ساقه و پیاز
 • روش های مبارزه با نماتود ساقه و پیاز در چغندرقند
 • روش های تشخیص نماتود ساقه و پیاز در چغندر قند
 • نماتود ریشه گرهی کاذب (Naeobbus)
 • علایم نماتود Nacobbus aberrans
 • زیست شناسی و چرخه زندگی Nacobbas aberraris در چغندرقند
 • اهمیت اقتصادی و آستانه ی خسارت نماتود
 • دامنه و نژادهای میزبانی
 • روش های مبارزه
 • نماتودهای تریکو دودوس و پاراتریکودوروس در چغندرقند
 • علایم گونه های تریکو دوروس و پاراتریکو دوروس در چغندرقند
 • زیست شناسی و چرخه ی زندگی نماتودهای عامل قطوری و کوتولگی ریشه در چغندرقند
 • اهمیت اقتصادی و سطوح آستانه ی خسارت جمعیت نماتودهای عامل قطوری وکوتولگی
 • تاثیرات عوامل محیطی بر پارازیتیزم نماتودهای عامل قطوری و کوتولگی ریشه
 • ترکیب نماتودهای عامل قطوری و کوتولگی ریشه با سایر بیماری های چغندرقند
 • دامنه ی میزبانی نماتودهای عامل قطوری و کوتولگی ریشه
 • روش های کنترل نماتودهای عامل قطوری و کوتولگی ریشه
 • روش های تشخیص نماتودهای عامل قطوری و کوتولگی ریشه
 • نماتودهای جنس Longidorus در چغندرقند
 • علایم نماتودهای سوزنی در چغندرقند
 • زیست شناسی و چرخه زندگی نماتودهای سوزنی
 • اهمیت اقتصادی و سطوح آستانه ی خسارت نماتودهای سوزنی در چغندرقند
 • اثرات عوامل محیطی بر پارازیتیزم نماتودهای سوزنی
 • ترکیب نماتود های سوزنی با سایر بیماری های چغندر قند
 • نماتودهای الکل و بیماری زای چغندر قند دامنه ی میزبانی های نماتودهای سوزنی
 • روش های کنترل نماتودهای سوزنی در محصول چغندرقند
 • روش های تشخیص نماتودهای سوزنی در چغندرقند
 • سایر نماتودهای انگل چغندرقند
 • نماتودهای انگل و بیماری زای محصولات سبزی و صیفی
 • نماتودهای ریشه گرهی (.Meloidogyne spp) در محصولات سبزی و صیفی
 • بقا و انتشار نماتود های ریشه گرهی در محصولات سبزی و صیفی
 • اهمیت اقتصادی و آستانه ی خسارت نماتودهای ریشه گرهی در محصولات سبزی و صیفی فاکتورهای محیطی و پارازیتیزم نماتودهای ریشه گرهی در محصولات سبزی و صیفی
 • اشتراک نماتودهای ریشه گرهی با سایر بیماری های محصولات سبزی و صیفی
 • دامنه ی میزبانی نماتودهای ریشه گرهی در محصولات سبزی و صیفی
 • نژادهای بیولوژیک نماتودهای ریشه گرهی
 • روش های مبارزه با نماتودهای ریشه گرهی در محصولات سبزی و صیفی
 • روش های تشخیص نماتودهای ریشه گرهی
 • نماتودهای مولد زخم ریشه (.Pratylenchus spp) در محصولات سبزی و صیفی
 • زیست شناسی و چرخه ی زندگی نماتودهای مولد زخم ریشه ی سبزی و صیفی
 • بقا و انتشار نماتودهای مولد زخم ریشه در محصولات سبزی و صیفی
 • اهمیت اقتصادی و آستانهی خسارت نماتودهای مولدزخم ریشه در محصولات سبزی و صیفی
 • عوامل محیطی و پارازیتیزم نماتودهای مولد زخم ریشه در محصولات سبزی و صیفی
 • اشتراک نماتودهای مولد زخم با سایر بیماری های محصولات سبزی و صیفی
 • روش های تشخیص نماتودهای مولد زخ نماتودهای سیستى (Hetereodera و Globodera) در محصولات سبزی و صیفی
 • زیست شناسی و چرخه زندگی نماتود های سیستی در محصولات سبزی و صیفی
 • اهمیت اقتصادی و مملوح آستانه ی نماتودهای ممسنی در محصولات سبزی و صیفی
 • عوامل محیطی و پاراز بتيزم نماتودهای سیستی
 • جنس Ditylenclits در محصولات سبزی و صیفی
 • نماتودهای انگل و بیماری زای سیب زمینی
 • نماتود سیستی سیب زمینی
 • علایم نمانود سیستی سیب زمینی
 • زیست شناسی و چرخه ی زندگی نماتود سیستی سیب زمینی
 • بقا و انتشار نماتود سیستی سیب زمینی
 • اهمیت اقتصادی و آستانه ی خسارت جمعیت نماتود مینی سیب زمینی
 • نقش عوامل محیطی در زندگی انگلی نماتود سیستی سیب زمینی
 • ترکیب نماتودهای سیستی سیب زمینی با سایر بیماریها
 • دامنه ی میزبانی نماتود سیستی سیب زمینی
 • نژادهای میزبانی و پاتو تیپ های نماتود سیستی سیب زمینی
 • نماتودهای انگل ویماری زای چغندرقند روش های مبارزه با نماتود سینی سیب زمینی
 • تناوب زراعی
 • کنترل شیمیایی
 • مقاومت میزبانی
 • ارقام متحمل
 • مبارزه ی بیولوژیکی
 • مبارزه ی تلفیقی
 • تشخیص نماتودهای سیستی سیب زمینی
 • نماتودهای مولد زخم ریشه (.Praitylenchus spp) در زراعت سیب زمینی
 • علایم نماتودهای مولد زخم ریشه در سیب زمینی
 • زیست شناسی و چرخه ی زندگی نماتود زخم ریشه در سیب زمینی
 • بقا و انتشار نماتودهای مولد زخم ریشه سیب زمینی
 • اهمیت اقتصادی و آستانه ی خسارت جمعیت نماتود مولد زخم ریشه در سیب زمینی
 • ترکیب نماتود زخم ریشه با سایر بیماری های سیب زمینی
 • دامنه ی میزبانی
 • نژادهای بیولوژیک، نژادهای وابسته به میزبان و پاتو تیپ های نماتود مولد زخم
 • روش های مبارزه
 • روش شیمیایی
 • مقاومت میزبانی
 • مدیریت زراعی
 • مبارزه ی بیولوژیکی
 • روش های تشخیص نماتود مولد زخم ریشه
 • نماتودهای ریشه گرهی ( Meloidogyne) در سیب زمینی
 • علایم نماتود ریشه گرهی در سیب زمینی
 • زیست شناسی و چرخه ی زندگی نماتودهای ریشه گرهی در سیب زمینی
 • بقا و انتشار نماتود ریشه گرهی در سیب زمینی
 • اهمیت اقتصادی و آستانه ی خسارت نماتود ریشه گرهی در سیب زمینی
 • نماتودهای لانجيدوريد (Longidorid)
 • نماتودهای ناقل ویروس در سیب زمینی
 • نماتودهای انگل و بیماری زای گیاهان روغنی و حبوبات
 • نماتودهای سویا
 • نماتود سیستی سویا (Heterodera glycines)
 • زیست شناسی و چرخه ی زندگی
 • ترکیب H , glycines با سایر بیماری ها
 • نژادهای بیولوژیکی و میزبانی
 • نماتود های ریشه گرهی( .Meloidogyne spp)سویا
 • علایم نماتودهای ریشه گرهی در سویا
 • زیست شناسی و چرخه ی زندگی نماتودهای ریشه گرهی سویا
 • نماتودهای نیزه ای کلمبیایی (Hoplolaints columbus)
 • نماتودهای انگل پنبه
 • دینامیک جمعیت نماتودهای ریشه گرهی در زراعت پنبه
 • آستانه های خسارت نماتود ریشه گرهی در زراعت پنبه
 • نماتودهای قلوه ای شکل ( Rotylenchulus spp) روی پنبه
 • چرخه زندگی و دینامیک جمعیت نماتود قلوه ای شکل در محصول پنبه
 • ترکیب با سایر بیماری ها
 • نماتودهای نیزه ای در زراعت پنبه
 • علایم نماتود نیزه ای در پنبه
 • مدیریت نماتودهای نیزه ای در زراعت پنبه
 • دینامیک جمعیت و علایم نماتود استایلت نیشی در پنبه
 • مدیریت نماتودهای استایلت نبشی در زراعت پنبه
 • نماتودهای مولد زخم ریشه ( .Praitylenchus spp) در زراعت پنبه
 • چرخه ی زندگی، دینامیک جمعیت و علایم نماتود مولد زخم ریشه در زراعت پنبه
 • سایر نماتودهای انگل پنبه
 • مدیریت نماتودهای ریشه گرهی در محصول بادام زمینی
 • نماتودهای حلقه ای (Criconerella ornata) در زراعت بادام زمینی
 • نماتود ریشه گرهی لوبیا
 • ترکیب نماتود ریشه گرهی با سایر بیماری های لوبیا
 • سایر نماتودهای انگل لوبیا
 • نماندهای انگل و بیماری زای گیاهان نماتودهای انگل لوبیای چشم بلبلی
 • ترکیب نماتود ریشه گرهی با سایر بیماریهای لوبیای چشم بلبلی
 • نماتودهای انگل ماش سبز (Vigna radiata)
 • نماتودهای انگل لوبیای آدزوکی
 • نماتودهای انگل لوبیای برنجی
 • نماتودهای انگلی نخود فرنگی (Pisum sativum)
 • نماتودهای ریشه گرهی در زراعت نخود فرنگی
 • نماتودهای انگل عدس (Lens culinaris)
 • نماتودهای انگل لوپین ( .Lupinus spp)
 • نماتودهای انگل باند (Vicia faba)
 • نماتودهای لوبیای علوفه ای (Dolichos tablah)
 • نماتودهای انگل دال (Cajantes cajaam)
 • نماتودهای ریشه گرهی دال عدس
 • مدیریت نماتودهای ریشه گرهی در دال عدس
 • مدیریت نماتود قلوه ای در گیاه دال عدس
 • نماتودهای انگل گیاه نخود معمولی (زراعی)
 • سایر نماتودهای انگلی نخود
 • نماتودهای انگلی کتان (Linum usitatissimumn)
 • نماتودهای انگلی کلزا
 • نماتودهای انگلی کنجد (Sesamum indicum)
 • نماتودهای انگل و بیماری زای غلات
 • غلات دانه ریز
 • نماتودهای مولد سيست غلات دانه ریز
 • نماتود مولد سيست غلات
 • علایم نماتود سیستی غلات
 • اکوتیپ های نماتود سیستی غلات
 • آنتاگونیست های نماتود سیستی غلات
 • بیماری زایی و خسارت نماتود سیستی غلات
 • روش های مبارزه با نماتود سیستی غلات
 • تشخیص و ردیابی نماتود سیستی غلات
 • نماتودهای ریشه گرهی غلات ( Meloidogyne naasi)
 • سایر گونه های نماتودهای مولد غددی ریشه در غلات
 • نماتودهای ساقه (Ditylenchus dipsaci) در غلات دانه ریز
 • علایم، زیست شناسی و دامنه میزبانی نماتودهای ساقه
 • اهميت اقتصادی و آستانه ی خارث نماتودهای ساقه در غلات دانه ریز
 • مبارزه با نماتود ساقه در غلات
 • تشخيت ثمانود ساقه در غلات دانه ریز
 • نماتود مولد گال گندم (Anguina tritici )
 • علایم و زیست شناسی نماتود گال گندم
 • اهمیت اقتصادی و آستانه ی خسارت نماتود گال گندم
 • نماتودهای سیت سورگوم (Heterodera Sorghii)
 • نماتودهای مولد گره ریشه در ذرت
 • وضعیت میزبانی ذرت برای نماتودهای ریشه گرهی
 • نماتود ساقه ( Ditylenchus dipsaci) در ذرت
 • سایر نماتودهای انگل ریشه ذرت و سورگوم
 • نماتودهای انگل و بیماری زای برنج
 • نماتود نوک سفیدی برگ برنج Apheleneloides besseyi
 • علایم نماتود نوک سفیدی برگ برنج
 • زیست شناسی نماتود نوک سفیدی برگ برنج
 • روش های جداسازی نماتود نوک سفیدی برگ برنج
 • روش های کنترل نماتود نوک سفیدی برگ برنج
 • نماتود های ریشه برنج
 • اهميت اقتصادی نماتود های ریشه گرهی برنج
 • روش های کنترل نماتود های ریشه گرهی در مزارع برنج
 • سایر نماتود های انگل برنج

 

 

 

مشخصات ظاهری محصول

حجم محتوی
310 صفحه
مناسب برای
دانشجویان -- کشاورزان -- مهندسین -- کارشناسان -- گلخانه داران -- باغداران -- پرورش دهندگان گل و گیاه -- علاقمندان به کشاورزی
وضعیت محتوی
چاپی

مشخصات ظاهری

نویسنده کتاب
دکتر مهدی نصر اصفهانی- مهندس هادی کریمی پورفرد- مهندس علیرضا احمدی
ناشر کتاب
تحقیقات آموزش کشاورزی
تعداد صفحات
310
زبان کتاب
فارسی
سال انتشار
1398
دوره چاپ
اول

دیدگاه خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام

پرسش خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام